Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky e-shopu

1. Základní údaje

Prodávající
Šárka Puková , Hrabinská 25A, Český Těšín, PSČ 737 01
IČ: 87365049
DIČ: CZ7555105129
Prodávající je zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě. Prodávající je plátcem DPH.
(dále jen "prodávající")

Provozovna
Adresa, kontaktní údaje a provozní doba je uvedena v části
kontaktní informace.

2. Objednávka zboží

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto základní údaje.

Prodávajícího - obchodní firmu (název) a sídlo, IČ prodávajícího.

Kupujícího - jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího.

Specifikace požadovaného zboží uvedením kódu produktu, který určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu).

Množství požadovaných kusů produktů a cena.

Vybraný způsob platby.

Adresu pro dodání zboží a způsob jeho dodání.

Po vytvoření objednávky vám bude automatický odeslán potvrzovací e-mail, tím se považuje kupní smlouva za uzavřenou. Prodávající je oprávněn objednávku nepřijmout. Kupující má právo stornovat objednávku nejpozději v den, kdy mu bylo  potvrzeno přijetí objednávky prodávajícím. Provede-li kupující storno objednávky později, je povinen prodávajícímu uhradit škodu vzniklou tímto jednáním. Storno bez úhrady jakékoliv škody může provést kupující v případě, změní-li prodávající ceny, které jsou v internetovém obchodě nabízené. Prodávající má právo na storno objednávky v případě, není-li schopen dodržet dodací termín dle objednávky. O provedeném stornu objednávky musí být kupující i prodávající prokazatelně seznámeni.

Takto se prodávající zavazuje objednané zboží kupujícímu dodat, za což se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

STAV SKLADU

SKLADOVÉ ZÁSOBY MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER.AKTUALIZACE ZÁSOB PROBÍHÁ JEDENKRÁT DENNĚ A NEMUSÍ TAK VŽDY ODPOVÍDAT REÁLNÉMU STAVU ZÁSOB.V PŘÍPADĚ NUTNOSTI DOPORUČUJEME OVĚŘIT AKTUÁLNÍ STAV TELEFONICKY. 

3. Platební podmínky

Standardní způsob úhrady kupní ceny dodaného zboží je při jeho převzetí od dopravce, tzn.

Dobírkou při odběru zboží.

Platbou předem na účet prodávajícího 2219687379/0800 (pokud nejde zadat VS,napište své jméno do zprávy pro příjemce)
Jakmile bude platba připsána na náš účet, bude zboží odesláno v nejkratším možném termínu.

V případě osobního odběru zboží je nutné zboží v plné výši uhradit v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího.

4. Dodání zboží, způsoby dodání

Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží (viz bod 4.1, 4.2., 4.3.) na území České republiky. Podmínkou pro dodání zboží v uvedeném termínu jsou:

Ověření objednávky.

Volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce.

Případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího.

Objednané zboží je expedováno nejpozději do pěti pracovních dnů po splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

4.1 Na adresu dodání s dobírkou

Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Dodací doba je ve většině případů do 5 pracovních dnů. V případě, není-li zboží na skladě u výrobce, prodlužuje se termín dodání (termín bude se zákazníkem domluvený dle nejbližšího možného dodání z pravidla 3 až 14 dnů). Zboží je doručováno v pracovní dny od 8.00 do 18.00 hod. Přesný výběr hodiny dodání není možný. Před samotným rozvozem bude řidič zákazníka kontaktovat a domluví se na přesnějším čase dodání.

4.2 Na adresu dodání bez dobírky

Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že si kupující dohodne s prodávajícím individuální způsob platby.

4.3 Osobní odběr v sídle prodávajícího nebo v jeho provozovnách

Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího. V tomto případě je kupující povinen zboží vyzvednout nejpozději do 7  dnů od obdržení sdělení prodávajícího, že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí v sídle provozovny prodávajícího. Po domluvě předem je možné dobu vyzvednutí prodloužit. V opačném případě bude objednávka stornována.

Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

5. Dopravné

Při objednávce od 2000 Kč s DPH (včetně) je poštovné zdarma - platné jen pro ČR.

K ceně zboží je účtováno dopravné a doběrečné v případě, že celková cena zboží v elektronické objednávce nepřesáhne částku 2000,- Kč s DPH.

Cena dopravného pro ČR

Na dodací adresu s dobírkou:  PPL 89,- Kč

Zásilka přesahující hmotnost 40 kg, bude rozdělená do dvou balíku.

Pokud celková cena objednávky, nedosáhne částky 2000 Kč, bude účtováno dvoje poštovné.

Osobní odběr v sídle prodávajícího nebo v jeho provozovnách: 0,- Kč.                                                                                                     6. Reklamační řád   

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno na e-shopu www.barvylakytesin.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.

 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, která činí u zboží nabízeného v našem internetovém obchodě 24 měsíců, mimo zboží, které svou životností této délky nedosahuje (např. žárovky).

Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou montáží kupujícím.

 

 NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE

Nárok na reklamaci zaniká, pokud se nejedná o výrobní vady zboží, ale o jiné vady, tedy ty, které byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci (např. ohněm či vodou), atp. 

Pokud byla reklamace neoprávněná, tedy pokud bylo předmětem reklamace např. (zjevné porušení výrobků apod.) kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

 ZJEVNÉ VADY PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Vykazuje-li zboží při přebírání od dopravce (PPL ) zjevné vady, tedy zejména porušený obal, vlhký karton, je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem dopravce protokol o poškození zásilky. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

V případě, že kupující zásilku od dopravce převezme, a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zboží, mechanické vady) měl by max. do 1 dne od převzetí zásilky oznámit Prodávajícímu zjištěné vady.

Pozdější reklamace zjevných vad zboží bude považována za závadu způsobenou kupujícím, a reklamace tudíž bude automaticky zamítnuta.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Dle zákona 367/2000 Sb. má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů, od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího jako obyčejná zásilka (nikoliv dobírka), nebo osobně do provozovny prodávajícího. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty / vyzvednuty. Zboží musí být v bezvadném stavu (nepoškozeno, neporušeno a včetně všech cedulek , dokladů, návodů, záručních listů, pokud možno v původním obalu apod.) schopno další distribuce. Součástí vrácené zásilky by měla být kopie dokladu o koupi v našem obchodě (faktura, paragon, pokladní stvrzenka, potvrzení platby bankovním převodem).

Na základě takto vráceného zboží budou prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží, a to ve výši částky, za kterou bylo zboží zakoupeno.

V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy, a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem prodávajícího, a to ve znění: Jméno a příjmení, datum uskutečnění objednávky, číslo objednávky, a budeme rádi i za důvod vrácení zboží.

 DO ZÁRUKY NESPADAJÍ KROMĚ DALŠÍCH TYTO PŘÍPADY

 

  • zboží bylo reklamováno po záruční době
  • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
  • zboží bylo používáno v rozporu z jeho užitím
  • zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
  • došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

Před zápočtem reklamačního řízení je nutné kontaktovat prodávajícího e-mailem a popsat zběžně druh závady a připojit fotodokumentaci vady na výrobku. Prodávající rozhodne o dalším postupu a při nutnosti zaslání výrobku zpět, postupujete dle domluvy s prodávajícím.

Reklamované zboží je nutné doručit osobně či poštou (bez dobírky) na adresu prodávajícího.

Kupující může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží nebo výměnu zboží za nové. V některých případech je rovněž možné požadovat odstoupení od kupní smlouvy a navrácení kupní částky.

O reklamaci bude rozhodnuto (tj. reklamované zboží bude přijato či odmítnuto k vyřízení reklamace), ihned po doručení zboží na adresu prodávajícího, ve složitějších případech do deseti pracovních dnů. Tato lhůta však nezahrnuje dobu potřebnou pro odborné posouzení vady, je-li to zapotřebí.

V případě neoprávněné reklamace (zboží bude odmítnuto k vyřízení reklamace) má prodávající právo požadovat po kupujícím úhradu nákladů spojených se zasláním reklamovaného zboží zpět kupujícímu.

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet dnem doručení zboží na adresu prodávajícího.

Nebude-li reklamace v uvedené lhůtě prodávajícím vyřízena, má kupující právo na přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy.

ZPŮSOBY ŘEŠENÍ REKLAMACE

 

  • výměnou zboží za nové
  • vrácení peněz
  • opravou zboží
  • možnost slevy

7. Ochrana osobních údajů   GDPR

V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího - výjimku představují.

Externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti.

Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

"Poskytnuté osobní údaje spravujeme a zpracováváme v souladu s GDPR". 

8. Ostatní ujednání

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto obchodních podmínek řídí občanským zákoníkem, případně obchodním zákoníkem.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky a jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s těmito podmínkami souhlasí.

Vyplněním a odesláním elektronické objednávky (či jiné formy objednávky prostřednictvím komunikace na dálku, např. faxem) kupující současně potvrzuje, že mu byly prodávajícím v jeho obchodních podmínkách přístupných z 'www prohlížeče' poskytnuty informace dle ust. § 53 odst. 4 občanského zákoníku, tj. identifikační údaje prodávajícího (obchodní název, IČ, sídlo, event. bydliště v případě fyzické osoby), název objednaného zboží a jeho hlavní charakteristiky, cena zboží, náklady na dodání, způsob platby a dodání, poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 6 občanského zákoníku, náklady na použití komunikačních prostředků na dálku a doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Dovolte, abychom  Vás upozornili, že ceny uváděné v našem e-shopu se mohou  lišit od cen v naších kamenných prodejnách.

Z tohoto důvodu prosíme o pochopení, že zboží, které prodáváme v e-shopu,  není možno zakoupit na prodejnách za ceny uvedené v e-shopu, ale je nutno respektovat ceny v obchodech. Zboží, které si v našem e-shopu vyberete si můžete vyzvednout na naší provozovně, viz způsob dopravy. Je ovšem nutné zachovat standardní postup objednávání.                                                                                   9. Další práva a povinnosti smluvních stran

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz"